Share on Facebook

Main News Page

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਰ (ਗੁਰੂ) ਕੌਣ ?
-: ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪਰਚਾਰਕ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਰ (ਗੁਰੂ) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਦੁ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਉਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ, ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮ:1 ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥ ਪੰਨਾ 634

ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ:

ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡਹੁ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੈ ਪੀਰ

ਹੈਂ ਇਹ ਕੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ? ਸ਼ਸਤਰ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ? ਹਾਂ... ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਗਰ ਕੋਲ ਵੀ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ?

ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਂਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ... ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ... ਉਹ ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਬਦੁ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਬਦੁ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਵੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ... ਗਿਆਨ ਸਕਾ ਹੈ... ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਬਦੁ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਰ ਕਿਹਾ... ਤੇ ਇਹੀ ਪੀਰ ਸਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਬਉਰਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਉਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ !!! ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮ:1 ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥ ਪੰਨਾ 634

ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਬਦੁ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਦੁ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੀਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣਗੇ... ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ :

ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ" ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ !!!

ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਅਖਾੜਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਭਯਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੇਕ FB Id's ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top